ความ สะอาด มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

ความหมายและความสำคัญ ความสะอาด (اَلطَّهَارَةُ) ความสะอาดและปราศจากสิ่งสกปรก ซึ่งจะต้องทำความสะอาดโดยน้ำ เป็นหลักการสำคัญในศาสนาอิสลาม เป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธา เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของมุสลิมผู้ศรัทธาในศาสนา และอิสลามได้กำหนดบทบาทหน้าที่ประจำวันของมุสลิม ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน หลักการ อัลลอฮ์ ทรงกล่าวว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.