ข้อมูล การ บัญชี มี ประโยชน์ ต่อ บุคคล ภายนอก กิจการ อย่างไร?

1.4บุคคลภายนอกกิจการทราบข้อมูลทางการบัญชีของกิจการ เพื่อให้ประโยชน์ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆเช่น เจ้าหนี้ต้องการทราบถึงสภาพคล่อง และสามารถในการทำกำไรว่าเป็นเช่นไรนักลงทุนต้องการทราบว่าควรจะลงทุนกิจการหรือไม่ และตอบผลแทนจากการลงทุนเป็นเช่นไร
ข้อมูลการบัญชีมีประโยชน์ต่อ บุคคลภายนอกกิจการ อย่างไร? 1.ช่วยผู้ถือหุ้นใช้ประเมินความสามารถของกิจการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.