น้ำ ใน ดิน และ น้ำ บาดาล แตก ต่าง กัน อย่างไร?

ความแตกต่างของน้ำในดินและน้ำบาดาล คือ น้ำในดินจะมีความขุ่นของน้ำที่มากกว่าน้ำบาดาล เนื่องจากน้ำบาดาลนั้นเป็นน้ำที่มีการไหลซึมผ่านชั้นดินหลายชั้น ทำให้มีแร่ธาตุเจือปนอยู่ในน้ำปริมาณมากและเป็นน้ำที่มีความใส แต่น้ำในดินเป็นแหล่งน้ำที่สามารถขุดเจอได้ง่ายและมีความลึกไม่เกินต้นไม้ที่เกิดขึ้นบริเวณนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.