มนุษย์ มี อิทธิพล ต่อ สิ่งแวดล้อม อย่างไร?

นอกจากของเสียที่กล่าวมาแล้วอีกวิธีหนึ่งที่มนุษย์มีอิทธิพลต่อการเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อมคือระดับของการ ปนเปื้อนของแหล่งน้ำ บนโลกของเราโดยเฉพาะในแหล่งน้ำจืดมันสำคัญมากที่มลพิษ พวกเขามาถึงตารางน้ำที่ลึกที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published.