บรรจุ ภัณฑ์ มี ความ สํา คั ญ และ มี ประโยชน์ ต่อ ผลผลิต อย่างไร?

บรรจุภัณฑ์จึงมีความสำคัญ ดังนี้ รักษาคุณภาพและปกป้องตัวสินค้า บรรจุภัณฑ์ถูกออกแบบเพื่อให้มีการเก็บรักษาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ไม่ให้เสียหายจากความร้อน แสงแดด หรือก่อให้เกิดการปนเปื้อนและช่วยปกป้องสินค้าในระหว่างขนส่งด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.