การ กระจาย การ ลงทุน มี ความ จำเป็น หรือ ไม่ และ จะ ได้ รับ ผล ประโยชน์ อย่างไร?

จะเห็นได้ว่าการกระจายการลงทุนเป็นวิธีทีÁช่วยนักลงทุนให้ลดความเสีÁ ยงจากการลงทุนในตลาดใดตลาดหนึÁ ง หรือ Asset Classes ใดAsset Classes หนึÁ งได้อย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนีËยังเป็นการเพิÁมโอกาสสร้างผลตอบแทนทีÁมาก ขึËนในการลงทุนสําหรับนักลงทุนอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.