หลักการ ผันอักษร คือ อะไร ทํา ได้ อย่างไร?

กำรผันอักษร คือกำรออกเสียงพยำงค์ที่ประสมด้วยพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ซึ่งเสียงวรรณยุกต์จะเปลี่ยนไป เช่น กำ ก่ำ ก้ำ ก๊ำ ก๋ำ ก่อนผันอักษรต้องเข้ำใจเรื่อง ควำมหมำยของค ำต่อไปนี้ก่อน คือ 1. คาเป็น คาตาย
วิธีทำ ๑. ผันเหมือนการผันตามเสียงอักษรแต่ละหมู่ (ช่องที่เหลือไม่ต้อง -) ๒. คำตายผันได้ ๔ เสียงยกเว้นเสียงสามัญ ดังนั้น – ในช่องสามัญ ๓. – ต่ำคู่หาอักษรสูงที่มีเสียงคู่กันมาช่วยผันโดยการเปลี่ยนพยัญชนะต้นจากอักษรต่ำคู่เป็นอักษรสูง

Leave a Reply

Your email address will not be published.