ชํา ระ ภาษี งวด ที่ 2 ทํา อย่างไร?

จ่ายภาษีงวดที่ 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565.

  1. มีภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป
  2. ผ่อนชำระได้เป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  3. ติดต่อขอผ่อนชำระได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโดยใช้แบบ บ.ช. 35 (ใบแจ้งการค้างชำระภาษีอากร) จำนวน 1 ชุด หรือทางเว็บไซต์สรรพากร www.rd.go.th.

งวดที่ 2 ชำระภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่ 1 งวดที่ 3 ชำระภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่ 2 ถ้าภาษีงวดใดงวดหนึ่งมิได้ชำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้เสียภาษีหมดสิทธิที่จะชำระภาษีเป็น รายงวด และต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.