ผู้ เป็น โรค อ้วน ระดับ 2 มี ดัชนี มวล กาย อย่างไร?

ค่า BMI 18.5 – 22.90 แสดงถึง อยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่า BMI 23 – 24.90 แสดงถึง น้ำหนักเกิน ค่า BMI 25 – 29.90 แสดงถึง โรคอ้วนระดับที่ 1. ค่า BMI 30 ขึ้นไป แสดงถึง โรคอ้วนระดับที่ 2.
โรคอ้วน ในการพิจารณาดูแลรักษาโรคอ้วน จะคำนึงถึง 2 ปัจจัยหลัก คือดัชนีมวล และโรคร่วม เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ซึ่งสามารถหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ได้ โดยนำน้ำหนักตัว (หน่วยเป็นกิโลกรัม) หารด้วย ส่วนสูง (หน่วยเป็นเมตร) ยกกำลังสอง เช่น น้ำหนัก 110 กิโลกรัม ÷ ส่วนสูง 1.65 m (165 cm) ยกกำลัง 2 จะเท่ากับค่า BMI 40.4 เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.