ขวด ที่ ใส่ ทราย ทั้ง 2 ใบ มี มวล แตก ต่าง กัน หรือ ไม่ อย่างไร?

คาตอบ ขวดทั้งสองใบมีมวลต่างกัน โดยขวดที่มีปริมาณ ทรายมาก จะมีมวลมาก และขวดที่มีปริมาณ ทรายน้อย จะมีมวลน้อย มวลน้อย มวลมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published.