กรอก แบบ ก ท 20 ก อย่างไร?

สำหรับผู้ที่ต้องการจัดทำรายงาน กท.20 ก. โดยใช้โปรแกรม EASY-ACC Payroll จะต้องมีข้อมูลสำรองไว้ตลอด 12 เดือน สมมุติว่า จะคำนวณยอดของเดือนที่ 1 ก็ให้นำข้อมูลของเดือนที่ ม.ค. มาลง แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. ให้ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสำหรับกรอกรายการ form_sso_001.xls 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published.