ภ งด 3 กับ ภ งด 3 ก ต่าง กัน อย่างไร?

ภ.ง.ด.3 คือ แบบยื่นแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของนิติบุคคล ที่ทำธุรกรรมกับบุคคลธรรมดา ที่เจ้าของธุรกิจ (นิติบุคคล) มีหน้าที่หักออกจากค่าจ้างก่อนจ่ายเงิน ส่วนภ.ง.ด.53 คือ แบบยื่นแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย ระหว่างนิติบุคคลด้วยกัน ซึ่ง ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ต่างกันยังไง ก็ต่างกันตรงที่ ภ.ง.ด.3 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายบุคคลทั่วไป ส่วนภ.ง.ด.53 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายนิติบุคคลครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.