บัตร ทอง กับ บัตร 30 บาท ต่าง กัน อย่างไร?

1.สิทธิบัตรประกันสุขภาพ,สิทธิบัตรทอง และสิทธิ 30 บาท แตกต่างกันอย่างไร? ทั้ง 3 สิทธิเป็นสิทธิชนิดเดียวกัน แตกต่างกันแค่ชื่อเรียกเท่านั้น โดยเป็นสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข เช่น การรักษาพยาบาล การป้องกันโรคสำหรับบุคคลที่ไม่มีสิทธิประกันสังคม หรือสวัสดิการของข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.