บูชา ร 5 ดี อย่างไร?

การสวดมนต์ไหว้พระ เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ การบูชา เสด็จพ่อร.5 ช่วยเสริมบารมีให้คนที่สวดเป็นสิริมงคลกับตัวเอง เสด็จพ่อร.5

Leave a Reply

Your email address will not be published.