นักเรียนมีวิธีการหลีกเลี่ยงอบายมุข 6 อย่างไร?

  1. ศึกษาให้รู้เห็นโทษของการเที่ยวกลางคืน
  2. ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะลด และเลิกการเที่ยวกลางคืน
  3. ชมสื่อที่เกี่ยวข้องกับการเที่ยวกลางคืนตามประโยชน์ และกาลเวลาอย่างเหมาะสม เช่น พาลูกหลานชมงานวัดที่จัดในเวลากลางคืน เป็นต้น
  4. ออกห่างจากผู้ที่ชอบเที่ยวกลางคืนเป็นนิจ
  5. มั่นทำงานหรือหาสิ่งอื่นทำในเวลาว่างช่วงกลางคืน

Leave a Reply

Your email address will not be published.