น้ํา มัน 91 กับ 95 ต่าง กัน อย่างไร?

น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร? · น้ำมันเบนซิน 95 (Gasoline 95) คือ น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ที่มีค่าออกเทน 95 (RON95) / เบนซินบริสุทธิ์ที่มีเอทานอล 0% · แก๊สโซฮอล์แก๊สโซฮอล์ สสารผสมอากาศกับเชื้อเพลิงเอทานอลมีหมายเลข ‘E’ ซึ่งอธิบายร้อยละของเชื้อเพลิงเอทานอลในสสารผสมโดยปริมาณ เช่น E85 คือ เอทานอลไร้น้ำ 85% กับแก๊สโซลีน 15% การผสมเอทานอลต่ำ ตั้งแต่ E5 ถึง E25 เรียกอีกอย่างว่า แก๊สโซฮอล์ (gasohol, ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถานว่า แกโซฮอล) แม้ในระดับนานาชาติ คำนี้ใช้หมายถึงสูตรผสม E10 มากที่สุด https://th.wikipedia.org › wiki › สสารผสมอากาศกับเชื้อเพลิ 91 (อี 10) (Gasohol 91: E10) คือ น้ำมันเบนซินธรรมดาไร้สารตะกั่ว ที่มีค่าออกเทน 91 (RON91) ผสมกับเอทานอล 10%

Leave a Reply

Your email address will not be published.