ai คือ อะไร และ มี หลักการ ทํา งาน อย่างไร?

AI (เอไอ) คือ Software หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ถูกสร้างขึ้นมาช่วยมนุษย์ในระบบงานต่างๆ เพื่อลดการใช้แรงงานคน และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตั้งแต่ระดับง่ายๆ เช่น Call Center ระบบ chat bot โต้ตอบคำถามกับลูกค้า ต่าง ๆ จนถึงระบบที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น วิเคราะห์หุ้น หรือใช้ในการจัดการข้อมูล Big data เป็นต้น และในอนาคต AI จะสามารถมาแทนการทำงานของมนุษย์มากขึ้น เช่น การขับรถ หรือแม้กระทั่งเครื่องบินที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ และขั้นสูงขึ้นไป เช่น การนำ AI ใส่ในเครื่องจักร หรือหุ่นยนต์ เพื่อให้หุ่นยนต์มีความสามารถ มีชีวิตเหมือนมนุษย์ สามารถทำสิ่งต่างๆแทนมนุษย์มากขึ้น…
AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence ภาษาไทย คือ ปัญญาประดิษฐ์ ถ้าจะสื่อสารกันให้ถูกต้อง AI คือ ระบบประมวลผล ที่มีการวิเคราะห์เชิงลึก คล้ายความฉลาดของมนุษย์ และสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นการกระทำได้ เช่น การแปลภาษา เกิดจากการประมวลผลจากข้อความรับเข้า แล้วแปลงออกมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง เป็นต้น
AI หรือ Artificial Intelligence คือเทคโนโลยีที่สร้างความฉลาดเทียมให้กับเครื่องจักร หุ่นยนต์ หรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ โดยนำแนวคิดจากการทำงานของสมองมนุษย์ มาประยุกต์ใช้เป็นเครือข่ายประสาทเทียม เพื่อใช้ในการประมวลผลของข้อมูล โดยให้คิดตามหลักเหตุและผล เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ สู่การพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ไปจนถึงการใช้อัลกอริทึมของ AI เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา ซึ่งระบบ AI นั้นสามารถแตกแขนงออกไปในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น Artificial Intelligence, Machine Learning หรือ Deep Learning ก็ตาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.