การหาค่า bod มีหลักในการวัด อย่างไร?

การวิเคราะห์หาค่าบีโอดี (BOD) เป็นการวัดความสกปรกของน้ำเสียในเทอมของออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ชนิดที่ย่อยสลายได้ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน การหาบีโอดีเป็นกระบวนการทดสอบทางชีววิทยาเพื่อหาปริมาณค่าออกซิเจนซึ่งแบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ในน้ำเสียภายใต้สภาวะที่เหมือนกับที่เกิดในธรรมชาติที่สุด เพื่อที่จะให้การวิเคราะห์เป็นปริมาณการวิเคราะห์ จึงต้องทำให้แฟคเตอร์ต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการย่อยสลายคงที่
ขั้นตอนการทดสอบโดยวิธีตรง เติมอากาศให้มีO2 ละลายอิ่มตัว (ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที) รินตัวอย่างใส่ขวด BOD จนเต็ม ตัวอย่างละ 3 ขวด เคาะไล่ฟองอากาศออกให้หมด และปิดจุกให้สนิท 1 ขวดน้ามาหาค่า DO0 บันทึกค่า 2 ขวด เก็บใน incubator ที่อุณหภูมิ20 ± 1°C 5 วัน น้ามาหาค่า DO5 บันทึกค่า
การหาค่า BOD ทำได้โดยการวัดปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช้ในเวลา 5 วัน ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 20 o C จะทำการวัดปริมาณออกซิเจนของตัวอย่าง วันแรก (DO 0) และวันที่ 5 (DO 5) จากนั้นเอาค่ามาคำนวณหาค่า BOD ดังนี้ BOD (mg/L) = (DO0-DO5)/ P DO0 = ค่า DO วันแรก

Leave a Reply

Your email address will not be published.