forex คืออะไร และมี วิธีการทํา กําไร อย่างไร?

Forex ย่อมาจากคำว่า ‘Foreign Exchange Market’ เรียกย่อ ๆ ว่า FX แปลเป็นไทยก็คือ ตลาดซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กล่าวง่าย ๆ ก็คือการลงทุน Forex เป็นการเก็งกำไรในค่าเงินผ่านการซื้อ-ขายคู่สกุลเงินต่าง ๆ เช่น EUR/USD, USD/JPY หรือ GBP/USD เป็นต้น ซึ่งเราจะได้กำไรหรือขาดทุน ก็จะมาจากส่วนต่างของสกุลนั้น ๆ ที่เรา
Forex คืออะไร Forex ย่อมาจากคำว่า “Foreign Exchange Market” หรือบางคนเรียกว่า FX และมีวิธีการทํากําไรอย่างไร การทำกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินระหว่างประเทศ โดยนำเงินสกุลหนึ่งเพื่อไปซื้ออีกสกุลเงินหนึ่ง ในราคาที่ถูก และขายเมื่อราคาแพง เพื่อกินกำไรส่วนต่างที่เกิดขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.