i you we they he she it ใช้ อย่างไร?

ตัวอย่างการใช้สรรพนาม I, You, We, He, She, They และ It แทนบุคคลแบบต่างๆ สรรพนาม I สรรพนาม I หรือ ฉัน จะใช้แทนตัวผู้พูด เพื่อจะไม่ได้ต้องพูดถึงหรือกล่าวถึงชื่อตัวเองอยู่บ่อยๆ ใช้ในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเอง แทนที่จะแต่งประโยคด้วยการใช้ชื่อตัวเอง ก็ใช้ I/ไอ/ฉัน แทนการเรียกชื่อตัวเอง นอกจากนี้อาจจะใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัว

Leave a Reply

Your email address will not be published.