แนวคิด sdgs 17 เป้าหมาย ของ องค์การสหประชาชาติ มี จุด มุ่งหมาย อย่างไร?

เป้าหมาย SDGs 17 ประการ The Sustainable Development Goals are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. They address the global challenges we face, including those related to poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace and justice.
SDGs (Sustainable Development Goals) คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลก ที่ องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กําหนดขึ้น เพื่อให้ประชาคมโลกตกลงร่วมกัน โดยมีเป้าหมาย 17 ข้อ เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน ความเหลื่อมล้ำ ความสันติสุข เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะทำสำเร็จได้ภายในปี 2030 ครับ ว่าแล้วเราก็มาดูกันดีกว่าว่ามีหัวข้ออะไรบ้างนะ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.