shopee กับ shopee mall ต่าง กัน อย่างไร?

◼ ร้านค้าทั่วไป – ร้านค้าทั่วไปที่มีการลงขายปกติ ◼ ร้านค้าแนะนำ – ร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของ Shopee. ◼ Shopee Mall – ร้านค้าที่มีการการันตีสินค้าจาก Shopee.
เปลี่ยนใจ (เฉพาะ Shopee Mall) สินค้ามีความแตกต่างจากรายละเอียดมาก (เฉพาะ Shopee Mall) รูปแบบของการคืนเงิน/ คืนสินค้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.