smart tv กับ digital tv ต่าง กัน อย่างไร?

แตกต่างกันตรงที่สมาร์ททีวีเป็นประเภทของโทรทัศน์ ส่วนทีวีดิจิตอลคือระบบการรอบรับสัญญาณโทรทัศน์นั่นเอง พูดง่ายๆ คือ โทรทัศน์ในปัจจุบันนี้รุ่นใหม่ๆ ส่วนมากจะผลิตออกมาเป็นสมาร์ททีวีอยู่แล้ว เป็นโทรทัศน์อัจฉริยะที่สามารถรอบรับระบบดิจิตอลได้ ไม่ต้องมานั่งใช้เสากางปลาหรือเสาหนวดกุ้งอีกต่อไปแล้ว เพราะระบบสัญญาณของตัวสมาร์ททีวี
ข้อแตกต่างของ Smart TV กับ Digital TV นั่นคือ Smart TV คือโทรทัศน์อีกประเภทหนึ่งที่เราเลือกซื้อมาดูกันได้ตามท้องตลาด ส่วน Digital TV เป็นประเภทของสัญญาณโทรทัศน์สมัยใหม่ที่ใช้การรับส่งข้อมูลในรูปแบบ Digital ทดแทนการรับส่งข้อมูลแบบ Analog โดย Smart TV ได้รองรับการรับสัญญาณจาก Digital TV ไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตัว Smart TV จะมีข้อดีคือไม่เพียงใช้เป็นทีวีในการรับชมรายการโทรทัศน์ได้เท่านั้น แต่สามารถสลับโหมดไปใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้เช่นเดียวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะใช้งานในการเล่นเกมส์

Leave a Reply

Your email address will not be published.