ssf กับ rmf ต่าง กัน อย่างไร?

SSF ลงทุนสูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ส่วน RMF ลงทุนสูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุน SSF, PVD, กบข., เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ,กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายของ รร.เอกชน, กองทุนการออมแห่งชาติ
ผู้ลงทุนในกองทุน SSF สามารถใช้วงเงินที่ได้รับสิทธิลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้ทั้งปีหรือรายได้ที่พึงประเมิน หรือลดหย่อนสูงสุดได้ไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนผู้ลงทุนในกองทุน RMF สามารถใช้วงเงินที่ได้รับสิทธิลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้ทั้งปีหรือรายได้ที่พึงประเมิน หรือสูงสุดได้ไม่เกิน 500,000 บาท
ข้อแตกต่างที่ชัดเจนอย่างแรกก็คือ ระยะเวลาถือครอง ถ้าคุณซื้อ SSF จะต้องถือไปอย่างน้อย 10 ปี แต่ในขณะที่ซื้อ RMF จะถืออย่างน้อย 5 ปี แต่ขายได้ตอนอายุ 55 ปีเท่านั้น เพราะฉะนั้น สมมติคุณเป็นคนอายุ 30 ที่วางแผนจะซื้อกองทุนระยะยาว ก็จะมีทางเลือกอย่างซื้อ SSF แล้วจะขายได้ตอนอายุ 40 หรือซื้อ RMF แล้วขายได้ตอนอายุ 55 เท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.