พาส เจอร์ ไร ส์ กับ uht ต่าง กัน อย่างไร?

ข้อแตกต่างระหว่าง นมที่ต้มเพื่อฆ่าจุลินทรีย์ ให้มันบูดช้าก็คือ 1.นม UHT หรือ ultra high temparature ต้มและเคี้ยวที่ temp 133 องศา เก็บในอุณหภูมิห้องไม่ต้องแช่เย็นได้ 10 เดือน 2.นม Pasteurized พาสเจอร์ไรท์ ต้มที่ temp 63-72 องศา ต้องแช่เย็น อายุสั่นกว่าแต่จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์บางตัวจะคงอยู่ครับ

What does UHT stand for in temperature?

– Flash heating – Flash cooling – Homogenization – Aseptic packaging

What is UHT pasteurized milk?

UHT is pasteurized milk, it is just a different process than the HTST process. There are three types of UHT processor out there, indirect, direct and combination. The HTST (High Temperature Short Time) process is an indirect process where milk is pre heated, heated, pre cooled and cooled.

What is UHT pasteurization?

Ultrahigh-temperature (UHT) pasteurization is the same heating process as ultrapasteurization (138 °C or 280 °F for two seconds), but the milk then goes into a more substantial container—either a sterile five-layer laminated “box” or a metal can. This milk can be stored without refrigeration and…

Is UHT milk healthy?

UHT milk is a rich source of a number of essential nutrients including calcium, phosphorus, potassium, riboflavin, zinc, vitamins A and B12, magnesium, carbohydrates, and protein. The advantages of UHT milk are noticeable and can help save time and reap health related advantages upon consumption.

Leave a Reply

Your email address will not be published.