การ พัฒนา โปรแกรม แบบ waterfall model มี ลักษณะ อย่างไร?

Waterfall Model คือ โมเดลที่มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและง่ายต่อการนำไปใช้จริง โดยใช้วงจรชีวิตแบบฉบับ (Class Lift Cycle) หมายถึง การเรียงลำดับงานใน การพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเริ่มด้วย การกำหนดความต้องการ ของลูกค้า การวางแผน การสร้างแบบจำลองการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการให้ความเหลือในการใช้งานซอฟต์แวร์
Waterfall Model คือรูปแบบการจัดการผลิต Software รูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะเหมือนน้ำตกที่ไหลจากบนลงล่างเท่านั้น โดย Model ชนิดนี้จะมีการทำงานแบบทำให้เสร็จสิ้นทีละ Stage แบบ 100 % จากนั้นค่อยเริ่มทำ Stage ถัดไป
Waterfall Model จะเป็นแบบจำลองการพัฒนาที่อยู่ในรูปแบบ เสมือนน้ำตกที่ไหลลงไปตามขั้นนั้นเองนะครับ โดยในแต่ละขั้นก็จะแบ่งเป็นส่วนต่างๆที่จะใช่นำมาเพื่อพัฒนาระบบของเราให้ดียิ่งขึ้นไปนั้นเองครับ โดยขั้นตอนต่างๆจะไม่สามารถย้อนกลับไปทำได้ โดยการทำงานของ Water Fall Model จะมีดังต่อไปนี้นะครับ

How to make a realistic waterfall model?

 • Purchase the craft supplies that you will need for your project. Visit a local park and collect natural things like rocks,pebbles or tree branches.
 • Research different types of waterfalls and pick a type to base your design on. Sketch an outline of the waterfall you want to create.
 • Prepare the clay for your structure.
 • Why waterfall model is used than the other model?

  Waterfall model is suitable for small systems while spiral is preferred when the large system is developed. The spiral model is different from waterfall model due to the feature of definite identification of the risk which reduces the chances of failure of the project.

  What is a real life example of a waterfall model?

  The best examples of waterfall projects are huge undertakings that have to be completed in an all or nothing fashion, such as airplanes, automobiles, bridges. Contrast these with projects that can evolve gradually, such as a house, a song, or software. An airplane has to be designed to every little detail upfront.

  When should you use waterfall model?

  – Requirements are clear and fixed that may not change. – There are no ambiguous requirements (no confusion). – It is good to use this model when the technology is well understood. – The project is short and cast is low. – Risk is zero or minimum.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.